NAZAR (GÖZ DEĞMESİ)
#1
Nazar ile ilgili Kalem sûresinin “Nerede ise, kâfirler seni
 
gözleri ile yıkacaklardı.” mealindeki 51. Âyeti inmiştir.
 
Hadîs- Şerîfler’de buyuruldu ki: “Nazar haktır.” (Müslim)
 
“Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.” (ibnAdiy)
 
“İnsanların yarısı nazardan ölür.” (Taberânî)
 
“Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allâhü
 
Te’âlâya sığının.” (Deyiemî)
 
“Kaderi geçecek bir şey olsaydı  nazar geçerdi.” (Müs-
 
lim)
 
Nazar değmesine tedbîr olarak Allah (c.c.)’nun kitabında
 
sekiz Âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden
 
hiç  birinin  nazarı  değmez.  Bunlar:  Fâtihâtü’l-kitâb  ki  yedi
 
Âyettir. Bir de Ayetü’l Kürsî.
 
Kendi nazarının başkasına değmemesi için ise Peygam-ber
 
(sav.) Efendimiz; “Beğendiği bir şey gördüğünde bir
 
Mü’min: ‘Mâ-şâ Allâhu lâ kuvvete illâ billâh’ derse      ona
 
nazar isabet etmez.” buyurmuşlardır. (Beyhâkî) NAZAR
 
[b]DUASI[/b]
 
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
 
“Allâhümma’hrusnâ             bi-‘aynike’lletî       lâ-tenâmu,
 
ve’h-faznâ        bi-ra’fetike’lletî     lâ-terâmu,        ve’rhamnâ
 
bi-gudratike   •aleynâ      felâ   tühlik   ve   ente   sikatünâ     ve
 
recâunâ,  yâ  erhame’rrâhimîne  ve  yâ  ekreme’l-ekremîn.”
 
“Allâhümme,  yâ   mukallibe’l-kulûb,  sebbit  kulûbenâ   ‘alâ
 
dînike ve tâ’atik.” “Allâhümme’c’al fî kalbî nûran ve fi basarı
 
nûran ve fi sem’? nûran ve ‘an yemini nûran ve ‘an yesâri
 
nûran ve fevki nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfi
 
nûran ve’c’allînûran.”
 
El-hamdü  li’llâhi’llezi tevâda’a küllü  şey’in li-‘azametihi
 
ve’l-hamdü       li’llâhi’llezi  zelle  küllü    şey’in    li-izzetihi,
 
ve’l-hamdü      li’llâhi’llezi  hada’a    küllü    şey’in   li-mülkihi,
 
ve’l-hamdü li’llâhi’llezi istesleme küllü şey’in li-gudratih.
 
(ibâdet Takvimi ve Dualar, Misvak Neşriyat, 171 .s.)
  


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi